bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Tosca Beach

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Tosca Beach - Северна Гърция (континентална), Кавала

Празници - Намаления и промоции

1547лв
1083лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
406лв
284лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
396лв
277лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
270лв
189лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
264лв
185лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
946лв
662лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
406лв
284лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
396лв
277лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
389лв
272лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
426лв
298лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
946лв
662лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
811лв
568лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
791лв
554лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1215лв
851лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1131лв
792лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%

Tosca Beach е затворен комплекс със собствен плаж, носител на наградата Син Флаг. Уникалната красота и величието на природата в съчетание с достъпния за всички лукс на комплекс Tosca Beach са гаранция за спокойна и запомняща се почивка. При построяването на бунгалата архитектите са се възползвали възможно най-добре от природните дадености на местността. Вечер плажът става магически осветен с прекрасна гледка.

Местоположение на Tosca Beach, Северна Гърция (континентална)

Tosca Beach Kavala се намира само на 6 километра от град Кавала, на 30 минути от град Драма и на 20 минути от летището Chrisoupolis. Разположен е до красивия пясъчен плаж и е идеалната дестинация за любителите на слънцето и морето.

разстояние до центъра: 2.2км
разстояние до летище: 35km
разстояние до спирка на автобус: 0,01km
разстояние до ЖП гара: 30km
разстояние до банкомат: 6km
разстояние до чейнж бюро: 6km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0,8km
разстояние до магазини: 6km

Адрес: Кавала, Greece

Стаи и настаняване в Tosca Beach

Хотел Tosca Beach разполага със 100 двойни стаи и 4 фамилни апартамента. Всички стаи (бунгала) са с изглед към морето. Разполагат с тераса, климатик, сешоар, хладилник, сейф, телевизор.

Хранене, ресторанти и барове в Tosca Beach

Ресторантът на хотела е разположен в основната сграда и е с голяма тераса разкриваща невероятна гледка към плажа и морето. Високо квалифицираният персонал на хотела и главният готвач са готови да ви осигурят едно уникално кулинарно преживяване с чисти и местни продукти и да отговорят на всички Ваши изисквания. Барът на плажа съпътства всеки ваш миг като предлага богата гама от сокове, безалкохолни напитки, алкохолни напитки и коктейли. Изхранването в Tosca Beach е на шведска маса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1547лв
1083лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
527лв
369лв
10-14 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
541лв
379лв
10-14 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
25-29 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
25-29 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
1082лв
757лв
10-14 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1055лв
738лв
10-14 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
3270лв
2289лв
23-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
3428лв
2399лв
23-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
3154лв
2208лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
3351лв
2346лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
1066лв
746лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
973лв
681лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
541лв
379лв
12-14 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
527лв
369лв
12-14 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
940лв
658лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
1026лв
718лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
7929лв
5550лв
10-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
7144лв
5001лв
10-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3322лв
2326лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
1919лв
1343лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1675лв
1173лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
5999лв
4199лв
5-19 Авг
на човек

14 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
5722лв
4005лв
5-19 Авг
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1876лв
1313лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
1663лв
1164лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1279лв
895лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
1168лв
817лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
9224лв
6457лв
19.06-26.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
10454лв
7318лв
19.06-26.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
23-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
23-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
4862лв
3403лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
5440лв
3808лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1919лв
1343лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1675лв
1173лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
9067лв
6347лв
20.08-30.09
на човек

41 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
10129лв
7090лв
20.08-30.09
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2208лв
1545лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
2346лв
1642лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
676лв
473лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
659лв
461лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
27-30 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
27-30 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
2404лв
1683лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
2157лв
1510лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
17-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
17-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
2691лв
1884лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2838лв
1987лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
5677лв
3974лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
5383лв
3768лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
2093лв
1465лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
4415лв
3091лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
4187лв
2931лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2208лв
1545лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1989лв
1392лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2225лв
1558лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
2769лв
1938лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
4692лв
3284лв
26.06-03.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
4415лв
3091лв
26.06-03.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
2051лв
1435лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
1826лв
1278лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
1442лв
1010лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1629лв
1140лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
17030лв
11921лв
6-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

23 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
18427лв
12899лв
6-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

23 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
558лв
391лв
13-15 Юли
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
640лв
448лв
13-15 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
2233лв
1563лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2558лв
1791лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
4332лв
3032лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
3792лв
2654лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
2166лв
1516лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
1896лв
1327лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
946лв
662лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
897лв
628лв
4-8 Май
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
1082лв
757лв
4-8 Май
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
541лв
379лв
4-8 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
527лв
369лв
4-8 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
6358лв
4451лв
10.05-14.06
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
5903лв
4132лв
10.05-14.06
на човек

35 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
270лв
189лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
264лв
185лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
7314лв
5120лв
20.05-10.06
2 възрастни, 2 деца

21 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
7924лв
5547лв
20.05-10.06
2 възрастни, 2 деца

21 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
25-28 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
25-28 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
813лв
569лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
16632лв
11642лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
745лв
522лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
15001лв
10501лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
5291лв
3704лв
1-27 Юни
на човек

26 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
5843лв
4090лв
1-27 Юни
на човек

26 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
2984лв
2089лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
3400лв
2380лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
639лв
448лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
584лв
409лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
2388лв
1672лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
2626лв
1838лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2104лв
1473лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2336лв
1635лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3925лв
2748лв
16-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
4382лв
3068лв
16-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
1521лв
1064лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
1697лв
1188лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
22-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
22-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1978лв
1385лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2215лв
1550лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
18611лв
13028лв
30.06-04.08
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
21223лв
14856лв
30.06-04.08
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
2370лв
1659лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
2105лв
1474лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
4021лв
2815лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
3784лв
2649лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3607лв
2525лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
3589лв
2512лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
3402лв
2381лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
4042лв
2829лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
3757лв
2630лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
4456лв
3119лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3692лв
2585лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
3234лв
2264лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
5722лв
4005лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
5999лв
4199лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
5142лв
3599лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
4904лв
3433лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
5999лв
4199лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
5722лв
4005лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
1279лв
895лв
17-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
1117лв
782лв
17-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2238лв
1567лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
24157лв
16910лв
20.07-27.08
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
21100лв
14770лв
20.07-27.08
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1954лв
1368лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
2238лв
1567лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1954лв
1368лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
4524лв
3167лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
4904лв
3433лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
6142лв
4299лв
23.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
7035лв
4924лв
23.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
6395лв
4477лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
5583лв
3908лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
5756лв
4029лв
24.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
5025лв
3518лв
24.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
4891лв
3424лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
9427лв
6599лв
7-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
8992лв
6294лв
7-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
6395лв
4477лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
5583лв
3908лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
5116лв
3581лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
2233лв
1563лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
2238лв
1567лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
4467лв
3127лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
1954лв
1368лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2558лв
1791лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
4332лв
3032лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
3792лв
2654лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
8743лв
6120лв
23.08-28.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
7840лв
5488лв
23.08-28.09
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
2885лв
2019лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
3257лв
2280лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3956лв
2769лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
3536лв
2475лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
663лв
464лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
742лв
519лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
4420лв
3094лв
4-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
4945лв
3462лв
4-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
3322лв
2326лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
1389лв
972лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
1526лв
1068лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
1492лв
1044лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
1362лв
954лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
639лв
448лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
853лв
597лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1946лв
1362лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
778лв
545лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2131лв
1492лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
584лв
409лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
639лв
448лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
584лв
409лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
1492лв
1044лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1362лв
954лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2429лв
1700лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
2131лв
1492лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бебешко легло, детско столче, детска площадка, шезлонги, чадъри.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

tosca beach, tosca beach kavala, tosca beach greece, tosca beach гърция, tosca beach кавала, tosca beach 2023, tosca beach цени, tosca beach мнения, tosca beach цени 2023, tosca beach лято 2023, tosca beach ранни записвания, tosca beach last minute, tosca, tosca kavala, tosca greece, tosca гърция, tosca кавала, tosca 2023, tosca цени, tosca мнения, tosca цени 2023, tosca лято 2023, tosca ранни записвания, tosca last minute, tosca beach hotel, tosca beach hotel kavala, tosca beach hotel greece, tosca beach hotel гърция, tosca beach hotel кавала, tosca beach hotel 2023, tosca beach hotel цени, tosca beach hotel мнения, tosca beach hotel цени 2023, tosca beach hotel лято 2023, tosca beach hotel ранни записвания, tosca beach hotel last minute, тоска, тоска гърция, тоска кавала, тоска цени, тоска мнения, тоска цени 2023, тоска лято 2023, тоска ранни записвания, хотел тоска, хотел тоска гърция, хотел тоска кавала, хотел тоска цени, хотел тоска мнения, хотел тоска цени 2023, хотел тоска лято 2023, хотел тоска ранни записвания, хотел тоска бийч, хотел тоска бийч гърция, хотел тоска бийч кавала, хотел тоска бийч цени, хотел тоска бийч мнения, хотел тоска бийч цени 2023, хотел тоска бийч лято 2023, хотел тоска бийч ранни записвания