bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Tosca Beach

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Tosca Beach - Северна Гърция (континентална), Кавала

Празници - Намаления и промоции

438лв
306лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-30%
379лв
265лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
526лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
467лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
539лв
458лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1246лв
21-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1403лв
21-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро

Tosca Beach е затворен комплекс със собствен плаж, носител на наградата Син Флаг. Уникалната красота и величието на природата в съчетание с достъпния за всички лукс на комплекс Tosca Beach са гаранция за спокойна и запомняща се почивка. При построяването на бунгалата архитектите са се възползвали възможно най-добре от природните дадености на местността. Вечер плажът става магически осветен с прекрасна гледка.

Местоположение на Tosca Beach, Северна Гърция (континентална)

Tosca Beach Kavala се намира само на 6 километра от град Кавала, на 30 минути от град Драма и на 20 минути от летището Chrisoupolis. Разположен е до красивия пясъчен плаж и е идеалната дестинация за любителите на слънцето и морето.

разстояние до центъра: 2.2км
разстояние до летище: 35km
разстояние до спирка на автобус: 0,01km
разстояние до ЖП гара: 30km
разстояние до банкомат: 6km
разстояние до чейнж бюро: 6km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0,8km
разстояние до магазини: 6km

Адрес: Кавала, Greece

Стаи и настаняване в Tosca Beach

Хотел Tosca Beach разполага със 100 двойни стаи и 4 фамилни апартамента. Всички стаи (бунгала) са с изглед към морето. Разполагат с тераса, климатик, сешоар, хладилник, сейф, телевизор.

Хранене, ресторанти и барове в Tosca Beach

Ресторантът на хотела е разположен в основната сграда и е с голяма тераса разкриваща невероятна гледка към плажа и морето. Високо квалифицираният персонал на хотела и главният готвач са готови да ви осигурят едно уникално кулинарно преживяване с чисти и местни продукти и да отговорят на всички Ваши изисквания. Барът на плажа съпътства всеки ваш миг като предлага богата гама от сокове, безалкохолни напитки, алкохолни напитки и коктейли. Изхранването в Tosca Beach е на шведска маса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1395лв
1185лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
877лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
778лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2516лв
2139лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1793лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1618лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1258лв
1069лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1022лв
817лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
884лв
707лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1754лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1557лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
758лв
606лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2516лв
2139лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1136лв
909лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1314лв
1051лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
797лв
677лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2830лв
2405лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3103лв
2637лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1246лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1403лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1090лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1228лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
623лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
702лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
1489лв
1191лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
730лв
555лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-24%
1168лв
934лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1292лв
1034лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
758лв
606лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
631лв
480лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-24%
584лв
467лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1010лв
808лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
505лв
404лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1195лв
1016лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1078лв
917лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3018лв
2565лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2059лв
1750лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2254лв
1915лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1827лв
1553лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2002лв
1702лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1595лв
1355лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1751лв
1488лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1499лв
1274лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1363лв
1158лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1131лв
961лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1248лв
1060лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
934лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1052лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
526лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
467лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
3235лв
2750лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3586лв
3048лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
379лв
303лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
438лв
350лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1006лв
788лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-22%
1183лв
927лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-22%
1319лв
1055лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1437лв
1149лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2516лв
2139лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1624лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1760лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
2366лв
1893лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2011лв
1609лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
943лв
754лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1081лв
864лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2157лв
1833лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2391лв
2032лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2516лв
2139лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2876лв
2444лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3188лв
2710лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
584лв
467лв
15-19 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
505лв
404лв
15-19 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
884лв
619лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-30%
1022лв
715лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
958лв
718лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
879лв
660лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
1090лв
880лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
1228лв
991лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-19%
1195лв
1016лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1078лв
917лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2516лв
2139лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2689лв
2286лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2397лв
2037лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3355лв
2852лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3764лв
3200лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4302лв
3657лв
8-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3835лв
3259лв
8-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
10-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
10-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1344лв
1143лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1198лв
1019лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3699лв
3144лв
12-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4089лв
3476лв
12-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3607лв
3066лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3919лв
3331лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2515лв
2138лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2320лв
1972лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3248лв
2761лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3521лв
2993лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3248лв
2761лв
9-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3521лв
2993лв
9-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1802лв
1742лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-3%
1605лв
1551лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-3%
505лв
404лв
19-23 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
584лв
467лв
19-23 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
631лв
505лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
730лв
584лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
438лв
306лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
379лв
265лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-30%
730лв
584лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
631лв
505лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1129лв
903лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1217лв
974лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
408лв
327лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
467лв
374лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2069лв
1655лв
11-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2363лв
1891лв
11-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2876лв
2444лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3188лв
2710лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2789лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2516лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3355лв
2852лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3764лв
3200лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1793лв
1524лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1618лв
1375лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2199лв
1869лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2493лв
2119лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2516лв
2139лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
359лв
306лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2299лв
1954лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2455лв
2087лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1882лв
1600лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2876лв
2444лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3227лв
2743лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1882лв
1600лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2689лв
2286лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2397лв
2037лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
5405лв
4594лв
15-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1198лв
1019лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1310лв
1114лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1447лв
1230лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1344лв
1143лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
5911лв
5025лв
15-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
269лв
229лв
16-17 Юли
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2725лв
2317лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2725лв
2317лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2998лв
2548лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
240лв
204лв
16-17 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2998лв
2548лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4716лв
4009лв
18-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4326лв
3677лв
18-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3862лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3143лв
2672лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4274лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
3416лв
2904лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4756лв
4042лв
22-29 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4345лв
3693лв
22-29 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2012лв
1710лв
25-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1856лв
1578лв
25-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3422лв
2909лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3775лв
3209лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4640лв
3944лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
5029лв
4275лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
5029лв
4275лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
4640лв
3944лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2515лв
2138лв
11-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3018лв
2565лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2320лв
1972лв
11-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2751лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2614лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2809лв
2387лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2575лв
2189лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1450лв
1232лв
25-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1626лв
1382лв
25-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
8-11 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
8-11 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1451лв
1391лв
19-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-4%
1294лв
1240лв
19-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-4%
351лв
22-24 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
311лв
22-24 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1403лв
26-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
1246лв
26-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро

Tosca Beach - сезони и цени

Сезон low seaon 1 Среден сезон Висок сезон Пиков сезон
Период 29.04.2022
-
09.06.2022
10.06.2022
-
16.06.2022;
20.09.2022
-
09.10.2022
17.06.2022
-
20.07.2022;
26.08.2022
-
19.09.2022
21.07.2022
-
25.08.2022
Двойна стая (ед. употреба) изглед морe
(цена за 1 възрастни)
243 лв 284 лв 331 лв 413 лв
Двойна стая с изглед на море
(цена за 2 възрастни)
252 лв 311 лв 360 лв 464 лв
Double front sea view
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 1 деца или 3 възрастни)
282 лв 346 лв 399 лв 514 лв
Double room bunk beds sv
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 2 деца)
307 лв 379 лв 440 лв 571 лв
Апартамент изглед към морето
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 2 деца или 4 възрастни)
544 лв 591 лв 677 лв 849 лв
Suite family sea view
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 2 деца или 4 възрастни)
440 лв 489 лв 575 лв 747 лв

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бебешко легло, детско столче, детска площадка, шезлонги, чадъри.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Такси и отстъпки:

  ВъзрастенДете
Доплащане за All Inclusive 22 лв 12 лв
  Доплащане за All Inclusive
Апартамент изглед към морето  
Suite family sea view  
Висок сезон (17.06.2022 - 20.07.2022; 26.08.2022 - 19.09.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 122 лв  
Double front sea view 137 лв  
Нисък сезон (26.04.2022 - 28.04.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 116 лв  
Double front sea view 128 лв  
low seaon 1 (29.04.2022 - 09.06.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 85 лв  
Double front sea view 94 лв  
Пиков сезон (21.07.2022 - 25.08.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 159 лв  
Double front sea view 177 лв  
Великден (22.04.2022 - 25.04.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 108 лв  
Double front sea view 118 лв  
Среден сезон (10.06.2022 - 16.06.2022; 20.09.2022 - 09.10.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 102 лв  
Double front sea view 118 лв  
Тагове

tosca beach, tosca beach kavala, tosca beach greece, tosca beach гърция, tosca beach кавала, tosca beach 2022, tosca beach цени, tosca beach мнения, tosca beach цени 2022, tosca beach лято 2022, tosca beach ранни записвания, tosca beach last minute, tosca, tosca kavala, tosca greece, tosca гърция, tosca кавала, tosca 2022, tosca цени, tosca мнения, tosca цени 2022, tosca лято 2022, tosca ранни записвания, tosca last minute, tosca beach hotel, tosca beach hotel kavala, tosca beach hotel greece, tosca beach hotel гърция, tosca beach hotel кавала, tosca beach hotel 2022, tosca beach hotel цени, tosca beach hotel мнения, tosca beach hotel цени 2022, tosca beach hotel лято 2022, tosca beach hotel ранни записвания, tosca beach hotel last minute, тоска, тоска гърция, тоска кавала, тоска цени, тоска мнения, тоска цени 2022, тоска лято 2022, тоска ранни записвания, хотел тоска, хотел тоска гърция, хотел тоска кавала, хотел тоска цени, хотел тоска мнения, хотел тоска цени 2022, хотел тоска лято 2022, хотел тоска ранни записвания, хотел тоска бийч, хотел тоска бийч гърция, хотел тоска бийч кавала, хотел тоска бийч цени, хотел тоска бийч мнения, хотел тоска бийч цени 2022, хотел тоска бийч лято 2022, хотел тоска бийч ранни записвания

cache load