bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Tosca Beach

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Tosca Beach - Северна Гърция (континентална), Кавала

Празници - Намаления и промоции

402лв
281лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
392лв
274лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
979лв
784лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
876лв
700лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
422лв
338лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
385лв
308лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1714лв
1285лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1532лв
1149лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
268лв
188лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
261лв
183лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
804лв
563лв
28.04-01.05
2 възрастни, 2 деца

1 май 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
979лв
686лв
28.04-01.05
2 възрастни, 2 деца

1 май 2023
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
578лв
405лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
529лв
370лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
1156лв
809лв
5-8 Май
4 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
1273лв
891лв
5-8 Май
4 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
3352лв
2514лв
21-28 Май
1 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
3034лв
2275лв
21-28 Май
1 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
688лв
516лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
640лв
480лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
406лв
284лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
396лв
277лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-30%
946лв
662лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
804лв
563лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
784лв
548лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
4373лв
3498лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4147лв
3318лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1249лв
999лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1185лв
948лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1249лв
999лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1328лв
1062лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
979лв
735лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
876лв
657лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1959лв
1469лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1751лв
1313лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2499лв
1874лв
6-10 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2655лв
1991лв
6-10 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
946лв
662лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
804лв
563лв
5-8 Май
2 възрастни, 2 деца

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
979лв
686лв
5-8 Май
2 възрастни, 2 деца

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-30%
578лв
405лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
637лв
446лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-30%
1215лв
851лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1131лв
792лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
2408лв
1806лв
21-28 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2241лв
1681лв
21-28 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1376лв
1101лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1281лв
1025лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1959лв
1469лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1751лв
1313лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1959лв
1469лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
4373лв
3498лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2194лв
1645лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
4647лв
3717лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2186лв
1749лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2074лв
1659лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
688лв
550лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
805лв
644лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%

Tosca Beach е затворен комплекс със собствен плаж, носител на наградата Син Флаг. Уникалната красота и величието на природата в съчетание с достъпния за всички лукс на комплекс Tosca Beach са гаранция за спокойна и запомняща се почивка. При построяването на бунгалата архитектите са се възползвали възможно най-добре от природните дадености на местността. Вечер плажът става магически осветен с прекрасна гледка.

Местоположение на Tosca Beach, Северна Гърция (континентална)

Tosca Beach Kavala се намира само на 6 километра от град Кавала, на 30 минути от град Драма и на 20 минути от летището Chrisoupolis. Разположен е до красивия пясъчен плаж и е идеалната дестинация за любителите на слънцето и морето.

разстояние до центъра: 2.2км
разстояние до летище: 35km
разстояние до спирка на автобус: 0,01km
разстояние до ЖП гара: 30km
разстояние до банкомат: 6km
разстояние до чейнж бюро: 6km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0,8km
разстояние до магазини: 6km

Адрес: Кавала, Greece

Стаи и настаняване в Tosca Beach

Хотел Tosca Beach разполага със 100 двойни стаи и 4 фамилни апартамента. Всички стаи (бунгала) са с изглед към морето. Разполагат с тераса, климатик, сешоар, хладилник, сейф, телевизор.

Хранене, ресторанти и барове в Tosca Beach

Ресторантът на хотела е разположен в основната сграда и е с голяма тераса разкриваща невероятна гледка към плажа и морето. Високо квалифицираният персонал на хотела и главният готвач са готови да ви осигурят едно уникално кулинарно преживяване с чисти и местни продукти и да отговорят на всички Ваши изисквания. Барът на плажа съпътства всеки ваш миг като предлага богата гама от сокове, безалкохолни напитки, алкохолни напитки и коктейли. Изхранването в Tosca Beach е на шведска маса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1056лв
845лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
268лв
188лв
6-8 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
261лв
183лв
6-8 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
979лв
784лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
876лв
700лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2186лв
1749лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2074лв
1659лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3428лв
2742лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3065лв
2452лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2217лв
1663лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1935лв
1451лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1071лв
750лв
5-9 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
1045лв
731лв
5-9 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-30%
1017лв
762лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
931лв
698лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1900лв
1520лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1659лв
1327лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2411лв
1808лв
5-14 Май
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
2351лв
1763лв
5-14 Май
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
771лв
539лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
849лв
594лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1224лв
918лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1094лв
821лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3837лв
2686лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
536лв
375лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
522лв
366лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
5788лв
4630лв
1-27 Юни
на човек

26 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
5240лв
4192лв
1-27 Юни
на човек

26 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1224лв
979лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
979лв
735лв
19-23 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
876лв
657лв
19-23 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1562лв
1249лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1660лв
1328лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3428лв
2742лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3839лв
3072лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1224лв
918лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1094лв
821лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1224лв
918лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1094лв
821лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1714лв
1371лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1532лв
1226лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2217лв
1663лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1935лв
1451лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1900лв
1520лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1659лв
1327лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2534лв
1900лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2769лв
2077лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1082лв
757лв
10-14 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
1055лв
738лв
10-14 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
1032лв
774лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
961лв
720лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1859лв
1394лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1822лв
1366лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1224лв
979лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2204лв
1763лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1970лв
1576лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1959лв
1567лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1751лв
1401лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1731лв
1212лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1469лв
1102лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1313лв
985лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1584лв
1267лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1382лв
1106лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1584лв
1267лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1382лв
1106лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2217лв
1774лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1935лв
1548лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
3167лв
2375лв
1-6 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2764лв
2073лв
1-6 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4477лв
3134лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1224лв
979лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1224лв
979лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1562лв
1249лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1660лв
1328лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1714лв
1371лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1532лв
1226лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
385лв
270лв
6-8 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
424лв
297лв
6-8 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
1032лв
826лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
961лв
768лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3134лв
2351лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3036лв
2277лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
2984лв
2089лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3400лв
2380лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
3428лв
2571лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3065лв
2298лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
979лв
784лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
876лв
700лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1919лв
1343лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
1675лв
1173лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
3167лв
2375лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2764лв
2073лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3270лв
2289лв
23-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
3428лв
2399лв
23-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2534лв
1900лв
7-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2212лв
1659лв
7-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1469лв
1102лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1313лв
985лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3123лв
2499лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3319лв
2655лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2448лв
1836лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2189лв
1642лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
3154лв
2208лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
3351лв
2346лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
670лв
469лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
653лв
457лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-30%
1916лв
1533лв
28.05-07.06
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1764лв
1411лв
28.05-07.06
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3509лв
2631лв
29.05-05.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3783лв
2838лв
29.05-05.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
1228лв
982лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1124лв
899лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1056лв
845лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1478лв
1109лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
964лв
771лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1349лв
1012лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
2381лв
1905лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2137лв
1709лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2938лв
2204лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2627лв
1970лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1333лв
1066лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3918лв
2938лв
20-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3502лв
2627лв
20-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1714лв
1285лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1959лв
1469лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1532лв
1149лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1751лв
1313лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1731лв
1212лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
3918лв
3134лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3502лв
2802лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
4373лв
3498лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4147лв
3318лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1562лв
1171лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1660лв
1245лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3226лв
2419лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2857лв
2143лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1584лв
1188лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1382лв
1037лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1584лв
1267лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1382лв
1106лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2217лв
1663лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1935лв
1451лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1584лв
1267лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1382лв
1106лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2145лв
1609лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1878лв
1408лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
5298лв
3973лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
5572лв
4179лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1714лв
1371лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1532лв
1226лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
5387лв
4040лв
2-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4816лв
3612лв
2-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1224лв
979лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2736лв
2052лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2470лв
1852лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
804лв
563лв
8-11 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
784лв
548лв
8-11 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
402лв
281лв
12-15 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
392лв
274лв
12-15 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
8915лв
6241лв
20.05-01.07
на човек

42 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
8113лв
5679лв
20.05-01.07
на човек

42 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
7409лв
5557лв
24.05-28.06
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
6740лв
5055лв
24.05-28.06
на човек

35 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
718лв
575лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
777лв
622лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1478лв
1109лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1349лв
1012лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1267лв
950лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1156лв
867лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
633лв
507лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
578лв
463лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
833лв
666лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
7929лв
5550лв
10-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
7144лв
5001лв
10-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2448лв
1959лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2186лв
1749лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2323лв
1859лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1469лв
1102лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1313лв
985лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
4373лв
3280лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
4647лв
3485лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
979лв
735лв
23-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3428лв
2742лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
876лв
657лв
23-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3065лв
2452лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1469лв
1175лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1313лв
1051лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3462лв
2423лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
1714лв
1371лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1532лв
1226лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1469лв
1102лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1313лв
985лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2448лв
1959лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1484лв
1038лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
2448лв
1836лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2189лв
1642лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1224лв
979лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2938лв
2351лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3291лв
2633лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1224лв
979лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3082лв
2311лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3435лв
2576лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
4003лв
3202лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3525лв
2820лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3837лв
2686лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
4193лв
2935лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
1584лв
1267лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1382лв
1106лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
4434лв
3326лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3870лв
2903лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2217лв
1663лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1935лв
1451лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
4858лв
3643лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
5093лв
3820лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-25%
1919лв
1343лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1675лв
1173лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
1919лв
1439лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1675лв
1256лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
4858лв
3886лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4480лв
3584лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
4858лв
3886лв
17-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5093лв
4074лв
17-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4434лв
3326лв
20-27 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3322лв
2492лв
20-27 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1424лв
1068лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1267лв
1014лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2217лв
1774лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1106лв
885лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1935лв
1548лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2217лв
1663лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1935лв
1451лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1599лв
1119лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
5722лв
4005лв
5-19 Авг
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
5999лв
4199лв
5-19 Авг
на човек

14 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
5668лв
4251лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
5942лв
4456лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2217лв
1663лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1935лв
1451лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
5483лв
4386лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
5757лв
4605лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3493лв
2620лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3271лв
2453лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-25%
3918лв
2938лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
3502лв
2627лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2448лв
1959лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
3918лв
2938лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
3502лв
2627лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3428лв
2571лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3065лв
2298лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1959лв
1469лв
30.08-03.09
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1751лв
1313лв
30.08-03.09
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-25%
1714лв
1371лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1532лв
1226лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3154лв
2208лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
3351лв
2346лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1224лв
979лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1731лв
1212лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
2112лв
1584лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1927лв
1446лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
771лв
539лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
705лв
494лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
385лв
270лв
6-8 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
353лв
247лв
6-8 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
268лв
188лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
261лв
183лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
784лв
549лв
13-18 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
741лв
519лв
13-18 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
7455лв
5591лв
28.05-01.07
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
6756лв
5067лв
28.05-01.07
на човек

34 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
5633лв
4225лв
29.05-09.06
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
6064лв
4548лв
29.05-09.06
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2072лв
1658лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1895лв
1516лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2125лв
1593лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2082лв
1561лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1267лв
950лв
7-13 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1156лв
867лв
7-13 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3378лв
2534лв
7-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
3849лв
2887лв
7-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2112лв
1689лв
9-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2406лв
1924лв
9-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1056лв
845лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1545лв
1159лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
964лв
771лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1401лв
1051лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2112лв
1689лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2406лв
1924лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2656лв
1992лв
12-17 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2602лв
1952лв
12-17 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2179лв
1634лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1980лв
1485лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3360лв
2688лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3012лв
2410лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
10454лв
7318лв
19.06-26.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
9224лв
6457лв
19.06-26.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
2499лв
1874лв
19-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2655лв
1991лв
19-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1249лв
937лв
19-23 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1328лв
996лв
19-23 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
979лв
784лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1224лв
979лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
876лв
700лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1959лв
1567лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2938лв
2204лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
5622лв
4217лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4897лв
3673лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1751лв
1401лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2627лв
1970лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5332лв
3999лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
4378лв
3283лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2938лв
2351лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4897лв
3673лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3291лв
2633лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
4378лв
3283лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
4373лв
3280лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
4647лв
3485лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
937лв
750лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
889лв
711лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
989лв
692лв
23-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
23-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
1333лв
1066лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1959лв
1567лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1751лв
1401лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
4897лв
3918лв
25.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4378лв
3502лв
25.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1562лв
1171лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1481лв
1111лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
5440лв
3808лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
4862лв
3403лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
3322лв
2326лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2448лв
1836лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2189лв
1642лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2967лв
2077лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2938лв
2204лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2627лв
1970лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2448лв
1959лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2743лв
2194лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2938лв
2351лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2627лв
2101лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
4558лв
3646лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3715лв
2787лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3295лв
2471лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1629лв
1140лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
1442лв
1010лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2869лв
2152лв
6-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3025лв
2269лв
6-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2462лв
1846лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2154лв
1616лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
4673лв
3738лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4326лв
3461лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1900лв
1520лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1659лв
1327лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4434лв
3547лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3870лв
3096лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5668лв
4251лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
5942лв
4456лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2429лв
1943лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2240лв
1792лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1619лв
1215лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1698лв
1273лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1584лв
1188лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1382лв
1037лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1187лв
890лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2217лв
1774лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1935лв
1548лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3837лв
2686лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2217лв
1663лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1935лв
1451лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3801лв
3041лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
3317лв
2654лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
5668лв
4251лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
5942лв
4456лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5668лв
4251лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
5942лв
4456лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3167лв
2375лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2764лв
2073лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3167лв
2534лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3461лв
2769лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3167лв
2375лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3461лв
2596лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
3167лв
2375лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3461лв
2596лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
4477лв
3134лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3801лв
3041лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3317лв
2654лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2024лв
1619лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1867лв
1493лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
10129лв
7090лв
20.08-30.09
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
9067лв
6347лв
20.08-30.09
на човек

41 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
4290лв
3432лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3755лв
3004лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1613лв
1210лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1428лв
1071лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2473лв
1731лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1469лв
1102лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1313лв
985лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1714лв
1285лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1532лв
1149лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1224лв
979лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2473лв
1731лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
1094лв
876лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2210лв
1547лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2448лв
1959лв
5-15 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
5-15 Сеп
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1469лв
1175лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1313лв
1051лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2208лв
1545лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2346лв
1642лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1512лв
1134лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1375лв
1031лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
536лв
375лв
30.04-02.05
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
522лв
366лв
30.04-02.05
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
670лв
469лв
5-10 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
6336лв
4642лв
05.05-11.06
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-27%
653лв
457лв
5-10 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-30%
5922лв
4336лв
05.05-11.06
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-27%
771лв
539лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
705лв
494лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
268лв
201лв
7-9 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
261лв
196лв
7-9 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1893лв
1325лв
7-14 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
1846лв
1292лв
7-14 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-30%
804лв
563лв
11-14 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
784лв
548лв
11-14 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-30%
268лв
201лв
13-14 Май
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
261лв
196лв
13-14 Май
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
8712лв
6534лв
15.05-27.06
на човек

43 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
7962лв
5971лв
15.05-27.06
на човек

43 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
860лв
611лв
16-21 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-29%
800лв
568лв
16-21 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-29%
8024лв
6009лв
19.05-27.06
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
7321лв
5483лв
19.05-27.06
на човек

39 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
344лв
258лв
20-22 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
516лв
413лв
20-23 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1204лв
903лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
7852лв
5889лв
20.05-27.06
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
320лв
240лв
20-22 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
480лв
384лв
20-23 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1121лв
840лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
7161лв
5371лв
20.05-27.06
на човек

38 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
688лв
516лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
640лв
480лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1032лв
774лв
24-30 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
961лв
720лв
24-30 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1042лв
729лв
27-30 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
27-30 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1282лв
962лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1186лв
889лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1833лв
1375лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1778лв
1334лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1314лв
920лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
1413лв
989лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-30%
422лв
338лв
2-4 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1056лв
792лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1689лв
1267лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
385лв
308лв
2-4 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
964лв
723лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1542лв
1156лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
3801лв
2851лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
3469лв
2602лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
633лв
507лв
4-7 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1478лв
1109лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
578лв
463лв
4-7 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1349лв
1012лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2112лв
1584лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1927лв
1446лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1267лв
950лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1156лв
867лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
964лв
723лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
1056лв
845лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2112лв
1584лв
9-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1927лв
1446лв
9-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2534лв
1900лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2313лв
1735лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
4343лв
3257лв
10-18 Юни
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4656лв
3492лв
10-18 Юни
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2112лв
1584лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1927лв
1446лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1640лв
1230лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1597лв
1198лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1593лв
1195лв
12-15 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2125лв
1593лв
12-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1711лв
1283лв
12-15 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2281лв
1711лв
12-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1168лв
818лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1052лв
737лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
2314лв
1851лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2084лв
1667лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1468лв
1101лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1566лв
1174лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1959лв
1567лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1751лв
1401лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
4897лв
3673лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
4378лв
3283лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
989лв
692лв
17-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
17-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1714лв
1371лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1532лв
1226лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2448лв
1836лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2743лв
2057лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2448лв
1836лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2743лв
2057лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1874лв
1406лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1777лв
1333лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3123лв
2343лв
19-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3319лв
2489лв
19-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4373лв
3280лв
20-27 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4147лв
3110лв
20-27 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1959лв
1567лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2693лв
2020лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1751лв
1401лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2408лв
1806лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
20850лв
15638лв
20.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
18385лв
13789лв
20.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1577лв
1104лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
2499лв
1874лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2838лв
1987лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
1495лв
1047лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
2370лв
1777лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2691лв
1884лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
13314лв
10651лв
20.06-27.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
14038лв
11230лв
20.06-27.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1224лв
979лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1094лв
876лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2448лв
1959лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2938лв
2351лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2627лв
2101лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1224лв
918лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1094лв
821лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2448лв
1959лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2938лв
2204лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2189лв
1751лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2627лв
1970лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2938лв
2351лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2627лв
2101лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1731лв
1212лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
2225лв
1558лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1989лв
1392лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2938лв
2204лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3462лв
2423лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
2627лв
1970лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3094лв
2166лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2448лв
1959лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
4415лв
3091лв
26.06-03.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
4692лв
3284лв
26.06-03.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
3428лв
2742лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3065лв
2452лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2186лв
1640лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2074лв
1555лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2051лв
1435лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1826лв
1278лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1892лв
1325лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
1794лв
1256лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
979лв
784лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1541лв
1156лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1858лв
1393лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
876лв
700лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1371лв
1028лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1647лв
1236лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
4928лв
3696лв
4-11 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4610лв
3457лв
4-11 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2736лв
2052лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4003лв
3002лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2419лв
1814лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3525лв
2644лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2736лв
2052лв
5-10 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2419лв
1814лв
5-10 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
4488лв
3366лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
4723лв
3542лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1839лв
1379лв
6-11 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1712лв
1284лв
6-11 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
18427лв
12899лв
6-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

23 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
17030лв
11921лв
6-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

23 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2145лв
1609лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1878лв
1408лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3837лв
2686лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2534лв
1900лв
10-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
6395лв
4477лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
2212лв
1659лв
10-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
5583лв
3908лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
950лв
713лв
12-15 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
829лв
622лв
12-15 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
640лв
448лв
13-15 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
558лв
391лв
13-15 Юли
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
10135лв
8108лв
14-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

16 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
8846лв
7077лв
14-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

16 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2861лв
2003лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
2639лв
1847лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
1584лв
1188лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1382лв
1037лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
4858лв
3643лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
4480лв
3360лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
11831лв
8874лв
17.07-23.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
10329лв
7747лв
17.07-23.08
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
12079лв
8455лв
20.07-27.08
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
10550лв
7385лв
20.07-27.08
на човек

38 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
4434лв
3547лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
5756лв
4029лв
20-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
3870лв
3096лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
5025лв
3518лв
20-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
4434лв
3326лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
6395лв
4477лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
3870лв
2903лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
5583лв
3908лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1267лв
1014лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1106лв
885лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1599лв
1119лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
5668лв
4251лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
5942лв
4456лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5668лв
4251лв
22-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
5942лв
4456лв
22-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive