bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Tosca Beach

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Tosca Beach - Северна Гърция (континентална), Кавала

Празници - Намаления и промоции

438лв
306лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
379лв
265лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
526лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
467лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
539лв
458лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1246лв
21-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1403лв
21-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро

Tosca Beach е затворен комплекс със собствен плаж, носител на наградата Син Флаг. Уникалната красота и величието на природата в съчетание с достъпния за всички лукс на комплекс Tosca Beach са гаранция за спокойна и запомняща се почивка. При построяването на бунгалата архитектите са се възползвали възможно най-добре от природните дадености на местността. Вечер плажът става магически осветен с прекрасна гледка.

Местоположение на Tosca Beach, Северна Гърция (континентална)

Tosca Beach Kavala се намира само на 6 километра от град Кавала, на 30 минути от град Драма и на 20 минути от летището Chrisoupolis. Разположен е до красивия пясъчен плаж и е идеалната дестинация за любителите на слънцето и морето.

разстояние до центъра: 2.2км
разстояние до летище: 35km
разстояние до спирка на автобус: 0,01km
разстояние до ЖП гара: 30km
разстояние до банкомат: 6km
разстояние до чейнж бюро: 6km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0,8km
разстояние до магазини: 6km

Адрес: Кавала, Greece

Стаи и настаняване в Tosca Beach

Хотел Tosca Beach разполага със 100 двойни стаи и 4 фамилни апартамента. Всички стаи (бунгала) са с изглед към морето. Разполагат с тераса, климатик, сешоар, хладилник, сейф, телевизор.

Хранене, ресторанти и барове в Tosca Beach

Ресторантът на хотела е разположен в основната сграда и е с голяма тераса разкриваща невероятна гледка към плажа и морето. Високо квалифицираният персонал на хотела и главният готвач са готови да ви осигурят едно уникално кулинарно преживяване с чисти и местни продукти и да отговорят на всички Ваши изисквания. Барът на плажа съпътства всеки ваш миг като предлага богата гама от сокове, безалкохолни напитки, алкохолни напитки и коктейли. Изхранването в Tosca Beach е на шведска маса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1395лв
1185лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
877лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
778лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2516лв
2139лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1793лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1618лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1258лв
1069лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1022лв
817лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
884лв
707лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1754лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
1557лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
758лв
606лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2516лв
2139лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1136лв
909лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1314лв
1051лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
797лв
677лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2830лв
2405лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3103лв
2637лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1246лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1403лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
1090лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1228лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
623лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
702лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
1489лв
1191лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
730лв
555лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-24%
1168лв
934лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1292лв
1034лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
758лв
606лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
631лв
480лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-24%
584лв
467лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1010лв
808лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
505лв
404лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1195лв
1016лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1078лв
917лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3018лв
2565лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2059лв
1750лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2254лв
1915лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1827лв
1553лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2002лв
1702лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1595лв
1355лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1751лв
1488лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1499лв
1274лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1363лв
1158лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1131лв
961лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1248лв
1060лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
934лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1052лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
526лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
467лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3235лв
2750лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3586лв
3048лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
379лв
303лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
438лв
350лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1006лв
788лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-22%
1183лв
927лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-22%
1319лв
1055лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1437лв
1149лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2516лв
2139лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1624лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1760лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
2366лв
1893лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2011лв
1609лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
943лв
754лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1081лв
864лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2157лв
1833лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2391лв
2032лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2516лв
2139лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2876лв
2444лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3188лв
2710лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
584лв
467лв
15-19 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
505лв
404лв
15-19 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
884лв
619лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
1022лв
715лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
958лв
718лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
879лв
660лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1090лв
880лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-19%
1228лв
991лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-19%
1195лв
1016лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1078лв
917лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2516лв
2139лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2689лв
2286лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2397лв
2037лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3355лв
2852лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3764лв
3200лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4302лв
3657лв
8-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3835лв
3259лв
8-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
10-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
10-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1344лв
1143лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1198лв
1019лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3699лв
3144лв
12-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4089лв
3476лв
12-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3607лв
3066лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3919лв
3331лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2515лв
2138лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2320лв
1972лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3248лв
2761лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3521лв
2993лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3248лв
2761лв
9-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3521лв
2993лв
9-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1802лв
1742лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-3%
1605лв
1551лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-3%
505лв
404лв
19-23 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
584лв
467лв
19-23 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
631лв
505лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
730лв
584лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
438лв
306лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-30%
379лв
265лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
730лв
584лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
631лв
505лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1129лв
903лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1217лв
974лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
408лв
327лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
467лв
374лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2069лв
1655лв
11-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2363лв
1891лв
11-16 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2876лв
2444лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3188лв
2710лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2789лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2516лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3355лв
2852лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3764лв
3200лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1793лв
1524лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1618лв
1375лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2199лв
1869лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2493лв
2119лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2516лв
2139лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
359лв
306лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2299лв
1954лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2455лв
2087лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1882лв
1600лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2876лв
2444лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3227лв
2743лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1882лв
1600лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2689лв
2286лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2397лв
2037лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
5405лв
4594лв
15-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1198лв
1019лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1310лв
1114лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1447лв
1230лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1344лв
1143лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
5911лв
5025лв
15-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
269лв
229лв
16-17 Юли
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2725лв
2317лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2725лв
2317лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2998лв
2548лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
240лв
204лв
16-17 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2998лв
2548лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4716лв
4009лв
18-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4326лв
3677лв
18-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3862лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3143лв
2672лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4274лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3416лв
2904лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4756лв
4042лв
22-29 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4345лв
3693лв
22-29 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2012лв
1710лв
25-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1856лв
1578лв
25-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3422лв
2909лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3775лв
3209лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4640лв
3944лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
5029лв
4275лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
5029лв
4275лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4640лв
3944лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2515лв
2138лв
11-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3018лв
2565лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
2320лв
1972лв
11-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2751лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2614лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2809лв
2387лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2575лв
2189лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1450лв
1232лв
25-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1626лв
1382лв
25-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1797лв
1528лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
899лв
764лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
8-11 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
8-11 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1451лв
1391лв
19-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-4%
1294лв
1240лв
19-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-4%
351лв
22-24 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
311лв
22-24 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1403лв
26-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1246лв
26-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро

Tosca Beach - сезони и цени

Сезон low seaon 1 Среден сезон Висок сезон Пиков сезон
Период 29.04.2022
-
09.06.2022
10.06.2022
-
16.06.2022;
20.09.2022
-
09.10.2022
17.06.2022
-
20.07.2022;
26.08.2022
-
19.09.2022
21.07.2022
-
25.08.2022
Двойна стая (ед. употреба) изглед морe
(цена за 1 възрастни)
243 лв 284 лв 331 лв 413 лв
Двойна стая с изглед на море
(цена за 2 възрастни)
252 лв 311 лв 360 лв 464 лв
Double front sea view
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 1 деца или 3 възрастни)
282 лв 346 лв 399 лв 514 лв
Double room bunk beds sv
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 2 деца)
307 лв 379 лв 440 лв 571 лв
Апартамент изглед към морето
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 2 деца или 4 възрастни)
544 лв 591 лв 677 лв 849 лв
Suite family sea view
(цена за 2 възрастни,
макс. капацитет 2 възрастни + 2 деца или 4 възрастни)
440 лв 489 лв 575 лв 747 лв

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бебешко легло, детско столче, детска площадка, шезлонги, чадъри.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Такси и отстъпки:

  ВъзрастенДете
Доплащане за All Inclusive 22 лв 12 лв
  Доплащане за All Inclusive
Апартамент изглед към морето  
Suite family sea view  
Висок сезон (17.06.2022 - 20.07.2022; 26.08.2022 - 19.09.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 122 лв  
Double front sea view 137 лв  
Нисък сезон (26.04.2022 - 28.04.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 116 лв  
Double front sea view 128 лв  
low seaon 1 (29.04.2022 - 09.06.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 85 лв  
Double front sea view 94 лв  
Пиков сезон (21.07.2022 - 25.08.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 159 лв  
Double front sea view 177 лв  
Великден (22.04.2022 - 25.04.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 108 лв  
Double front sea view 118 лв  
Среден сезон (10.06.2022 - 16.06.2022; 20.09.2022 - 09.10.2022)
  Възрастен на допълнително легло Дете на допълнително легло
Двойна стая с изглед на море 102 лв  
Double front sea view 118 лв  
Тагове

tosca beach, tosca beach kavala, tosca beach greece, tosca beach гърция, tosca beach кавала, tosca beach 2022, tosca beach цени, tosca beach мнения, tosca beach цени 2022, tosca beach лято 2022, tosca beach ранни записвания, tosca beach last minute, tosca, tosca kavala, tosca greece, tosca гърция, tosca кавала, tosca 2022, tosca цени, tosca мнения, tosca цени 2022, tosca лято 2022, tosca ранни записвания, tosca last minute, tosca beach hotel, tosca beach hotel kavala, tosca beach hotel greece, tosca beach hotel гърция, tosca beach hotel кавала, tosca beach hotel 2022, tosca beach hotel цени, tosca beach hotel мнения, tosca beach hotel цени 2022, tosca beach hotel лято 2022, tosca beach hotel ранни записвания, tosca beach hotel last minute, тоска, тоска гърция, тоска кавала, тоска цени, тоска мнения, тоска цени 2022, тоска лято 2022, тоска ранни записвания, хотел тоска, хотел тоска гърция, хотел тоска кавала, хотел тоска цени, хотел тоска мнения, хотел тоска цени 2022, хотел тоска лято 2022, хотел тоска ранни записвания, хотел тоска бийч, хотел тоска бийч гърция, хотел тоска бийч кавала, хотел тоска бийч цени, хотел тоска бийч мнения, хотел тоска бийч цени 2022, хотел тоска бийч лято 2022, хотел тоска бийч ранни записвания

cache load