bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Tosca Beach

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Tosca Beach - Северна Гърция (континентална), Кавала

Празници - Намаления и промоции

1547лв
1083лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
406лв
284лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
396лв
277лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
270лв
189лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
264лв
185лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
946лв
662лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
406лв
284лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
396лв
277лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
389лв
272лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
426лв
298лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
946лв
662лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
811лв
568лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
791лв
554лв
5-8 Май
2 възрастни, 1 дете

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
1215лв
851лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1131лв
792лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%

Tosca Beach е затворен комплекс със собствен плаж, носител на наградата Син Флаг. Уникалната красота и величието на природата в съчетание с достъпния за всички лукс на комплекс Tosca Beach са гаранция за спокойна и запомняща се почивка. При построяването на бунгалата архитектите са се възползвали възможно най-добре от природните дадености на местността. Вечер плажът става магически осветен с прекрасна гледка.

Местоположение на Tosca Beach, Северна Гърция (континентална)

Tosca Beach Kavala се намира само на 6 километра от град Кавала, на 30 минути от град Драма и на 20 минути от летището Chrisoupolis. Разположен е до красивия пясъчен плаж и е идеалната дестинация за любителите на слънцето и морето.

разстояние до центъра: 2.2км
разстояние до летище: 35km
разстояние до спирка на автобус: 0,01km
разстояние до ЖП гара: 30km
разстояние до банкомат: 6km
разстояние до чейнж бюро: 6km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0,8km
разстояние до магазини: 6km

Адрес: Кавала, Greece

Стаи и настаняване в Tosca Beach

Хотел Tosca Beach разполага със 100 двойни стаи и 4 фамилни апартамента. Всички стаи (бунгала) са с изглед към морето. Разполагат с тераса, климатик, сешоар, хладилник, сейф, телевизор.

Хранене, ресторанти и барове в Tosca Beach

Ресторантът на хотела е разположен в основната сграда и е с голяма тераса разкриваща невероятна гледка към плажа и морето. Високо квалифицираният персонал на хотела и главният готвач са готови да ви осигурят едно уникално кулинарно преживяване с чисти и местни продукти и да отговорят на всички Ваши изисквания. Барът на плажа съпътства всеки ваш миг като предлага богата гама от сокове, безалкохолни напитки, алкохолни напитки и коктейли. Изхранването в Tosca Beach е на шведска маса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1547лв
1083лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
527лв
369лв
10-14 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
541лв
379лв
10-14 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
25-29 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
25-29 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1082лв
757лв
10-14 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
1055лв
738лв
10-14 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
3270лв
2289лв
23-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
3428лв
2399лв
23-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
3154лв
2208лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
3351лв
2346лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
1066лв
746лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
973лв
681лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
541лв
379лв
12-14 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
527лв
369лв
12-14 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
940лв
658лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
1026лв
718лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
7929лв
5550лв
10-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
7144лв
5001лв
10-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
3322лв
2326лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1919лв
1343лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1675лв
1173лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
5999лв
4199лв
5-19 Авг
на човек

14 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
5722лв
4005лв
5-19 Авг
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1876лв
1313лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1663лв
1164лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
1279лв
895лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
1168лв
817лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
9224лв
6457лв
19.06-26.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
10454лв
7318лв
19.06-26.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
23-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
23-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
4862лв
3403лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
5440лв
3808лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
1919лв
1343лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
1675лв
1173лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
9067лв
6347лв
20.08-30.09
на човек

41 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
10129лв
7090лв
20.08-30.09
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
2208лв
1545лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
2346лв
1642лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
676лв
473лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
659лв
461лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
646лв
452лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
694лв
486лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
27-30 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
27-30 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
2404лв
1683лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
2157лв
1510лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
989лв
692лв
17-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
884лв
619лв
17-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
2691лв
1884лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2838лв
1987лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
5677лв
3974лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
5383лв
3768лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
2093лв
1465лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
4415лв
3091лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
4187лв
2931лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2208лв
1545лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1989лв
1392лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2225лв
1558лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
2769лв
1938лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
4692лв
3284лв
26.06-03.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
4415лв
3091лв
26.06-03.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
2051лв
1435лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1826лв
1278лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
1442лв
1010лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1629лв
1140лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
17030лв
11921лв
6-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

23 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
18427лв
12899лв
6-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

23 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
558лв
391лв
13-15 Юли
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
640лв
448лв
13-15 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
2233лв
1563лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2558лв
1791лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
4332лв
3032лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3792лв
2654лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
2166лв
1516лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1896лв
1327лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
946лв
662лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
923лв
646лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
897лв
628лв
4-8 Май
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1082лв
757лв
4-8 Май
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
541лв
379лв
4-8 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
527лв
369лв
4-8 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
6358лв
4451лв
10.05-14.06
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
5903лв
4132лв
10.05-14.06
на човек

35 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
270лв
189лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
264лв
185лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
7314лв
5120лв
20.05-10.06
2 възрастни, 2 деца

21 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
7924лв
5547лв
20.05-10.06
2 възрастни, 2 деца

21 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1042лв
729лв
25-28 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
969лв
679лв
25-28 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
813лв
569лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
16632лв
11642лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
745лв
522лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
15001лв
10501лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
5291лв
3704лв
1-27 Юни
на човек

26 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
5843лв
4090лв
1-27 Юни
на човек

26 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
2984лв
2089лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3400лв
2380лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
639лв
448лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
584лв
409лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
2388лв
1672лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2626лв
1838лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
2104лв
1473лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2336лв
1635лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
3925лв
2748лв
16-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
4382лв
3068лв
16-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1521лв
1064лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1697лв
1188лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
3094лв
2166лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
22-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
22-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1978лв
1385лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2215лв
1550лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1326лв
928лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1484лв
1038лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3876лв
2713лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
3462лв
2423лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
18611лв
13028лв
30.06-04.08
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
21223лв
14856лв
30.06-04.08
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2210лв
1547лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1547лв
1083лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
2370лв
1659лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
1731лв
1212лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2473лв
1731лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
2105лв
1474лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
4021лв
2815лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
3784лв
2649лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
3607лв
2525лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
2652лв
1856лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
3589лв
2512лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
3402лв
2381лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
4042лв
2829лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
3757лв
2630лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
4456лв
3119лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
3692лв
2585лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
3234лв
2264лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
5722лв
4005лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
5999лв
4199лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
5142лв
3599лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
4904лв
3433лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
5999лв
4199лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
5722лв
4005лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1279лв
895лв
17-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
1117лв
782лв
17-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
3908лв
2736лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2238лв
1567лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
24157лв
16910лв
20.07-27.08
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
21100лв
14770лв
20.07-27.08
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
1954лв
1368лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
2238лв
1567лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
1954лв
1368лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
4524лв
3167лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
4904лв
3433лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
6142лв
4299лв
23.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
7035лв
4924лв
23.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
6395лв
4477лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
5583лв
3908лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
5756лв
4029лв
24.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
5025лв
3518лв
24.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
4891лв
3424лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
4477лв
3134лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
1396лв
977лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
1599лв
1119лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
9427лв
6599лв
7-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
8992лв
6294лв
7-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
6395лв
4477лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
5583лв
3908лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
5116лв
3581лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2233лв
1563лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
2238лв
1567лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
4467лв
3127лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
1954лв
1368лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
2558лв
1791лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
4332лв
3032лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
3792лв
2654лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3198лв
2238лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
3350лв
2345лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2792лв
1954лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
3837лв
2686лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
8743лв
6120лв
23.08-28.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
7840лв
5488лв
23.08-28.09
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
2885лв
2019лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
3257лв
2280лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3956лв
2769лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3536лв
2475лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1105лв
773лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
1236лв
865лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
663лв
464лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
742лв
519лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
4420лв
3094лв
4-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
4945лв
3462лв
4-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
3322лв
2326лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
2967лв
2077лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1389лв
972лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
1526лв
1068лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1492лв
1044лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
1362лв
954лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-30%
639лв
448лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
853лв
597лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1946лв
1362лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
778лв
545лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-30%
2131лв
1492лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
584лв
409лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
639лв
448лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
584лв
409лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
1492лв
1044лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
1362лв
954лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2429лв
1700лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-30%
2131лв
1492лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бебешко легло, детско столче, детска площадка, шезлонги, чадъри.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

tosca beach, tosca beach kavala, tosca beach greece, tosca beach гърция, tosca beach кавала, tosca beach 2023, tosca beach цени, tosca beach мнения, tosca beach цени 2023, tosca beach лято 2023, tosca beach ранни записвания, tosca beach last minute, tosca, tosca kavala, tosca greece, tosca гърция, tosca кавала, tosca 2023, tosca цени, tosca мнения, tosca цени 2023, tosca лято 2023, tosca ранни записвания, tosca last minute, tosca beach hotel, tosca beach hotel kavala, tosca beach hotel greece, tosca beach hotel гърция, tosca beach hotel кавала, tosca beach hotel 2023, tosca beach hotel цени, tosca beach hotel мнения, tosca beach hotel цени 2023, tosca beach hotel лято 2023, tosca beach hotel ранни записвания, tosca beach hotel last minute, тоска, тоска гърция, тоска кавала, тоска цени, тоска мнения, тоска цени 2023, тоска лято 2023, тоска ранни записвания, хотел тоска, хотел тоска гърция, хотел тоска кавала, хотел тоска цени, хотел тоска мнения, хотел тоска цени 2023, хотел тоска лято 2023, хотел тоска ранни записвания, хотел тоска бийч, хотел тоска бийч гърция, хотел тоска бийч кавала, хотел тоска бийч цени, хотел тоска бийч мнения, хотел тоска бийч цени 2023, хотел тоска бийч лято 2023, хотел тоска бийч ранни записвания